บริษัท จัดหางาน ซีเอฟบี คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เราคือหนึ่งในผู้ชำนาญการ ให้คำปรึกษา และให้บริการจัดหาพนักงานเพื่องานขาย งาน Call cen­ter งานบัญชี จัดซื้อ การตลาด ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT and ICT) รวมถึงงานสนับสนุนด้านการบริการ หรืองานด้านช่างวิศวกรรม ช่างเทคนิคเฉพาะทาง ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และนิคมอุตสาหกรรม
ที่นี่เราดำเนินงาน โดยมีเป้าหมาย และทัศนคติ ในการทำงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ การมอบแต่สิ่งที่ดีที่สุดและ ตรง เป้าหมายที่ดีให้แก่ลูกค้า เพราะเราเชื่อว่า การส่งมอบงานที่ตรงกับความต้องการ เป็นการช่วยประหยัดเวลาที่มีค่า ของการดำเนินธุรกิจของลูกค้าทุกท่าน ดังนั้นทุกโครงการ เราจะเริ่มโดยการ ศึกษา การทำความ รู้จักลูกค้า วัฒนธรรมองค์กร และคุณสมบัติ ของพนักงานที่ท่านต้องการ เพราะเหตุนั้นทุกผลตอบรับ จึงออกมาดีเยี่ยมนั่นยิ่งทำ ให้เรามั่นใจ ภูมิใจและพร้อมนำเสนอ งานบริการของเราต่อทุกท่าน

At CFB, Our aim is to sat­isfy the needs of both client and job seek­ers.
We pro­vide with good qual­ity and reli­able on recruit­ment and con­sult­ing ser­vices. With our knowl­edge in this mar­ket and our expert team we believe that we can sup­port you with the best result.
Our recruit­ing con­sul­tant team have over 10 year of pro­fes­sional expe­ri­ences. We expert in var­i­ous indus­try espe­cially in IT
Our client are local, Inter­na­tional and Japan­ese com­pa­nies. Please note that we are per­mit­ted by local author­i­ties to recruit for posi­tions based in Thai­land only

What’s New!

JOBS/​IT (BKK Area)

 1. Soft­ware Tester (Man­ual Test) Urgent!
 2. Project Man­ager (Func­tional /​Acc, FN /​Dynamic AX) Urgent!
 3. Sys­tem Engi­neer (Share­point , K2) Urgent!
 4. Sr. QA (Man­ual Test) Urgent!
 5. Soft­ware Tester (3+ yrs exp) urgent!
 6. Senior C# Devel­oper (5yrs+)Urgent!
 7. Soft­ware Engi­neer (PHP, MVC, Git, OOP)Urgent!
 8. Sys­tem Admin (AWS, Cloud server)Urgent!
 9. Sys­tem Engi­neer (Win­dows, VMware /​SI Indus­try)Urgent!
 10. Soft­ware Pro­ducer (10 yrs+, SDLC, Strong Eng) Urgent!
 11. Project Man­ager (10 yrs+, SDLC, Strong Eng) Urgent!
 12. Full Stack Devel­oper (PHP) Urgent!
 13. Cloud Server Engi­neer Urgent!
 14. Server Engi­neer (AWS, CI/​CD Con­fig­u­ra­tion, PHP pro­gram­ming knowl­edge)Urgent!
 15. Senior Tester ( Good Eng)Urgent!
 16. ClikView Offi­cer (Ora­cle cod­ing skill required)Urgent!
 17. MIS Man­ager (SAP, ERP skill required)
 18. Senior Web Devel­oper (PHP)Urgent!
 19. IT Offi­cer Super­vi­sor (Eng, C#, Ora­cle, Web app cod­ing skill required) Urgent!
 20. PHP Web devel­oper ( Good skill in Web­site coding/​batch cod­ing, com­mand line cod­ing)Urgent!
 21. Sys­tem Ana­lyst (SA, PHP cod­ing, Lar­avel frame­work, MySQL, SVN, API, CSS, Linux, Unix)Urgent!
 22. Pro­gram­mer — Devel­op­ing RPA (Good skill in VBA, Python, Java)Urgent!
 23. Mobile Engi­neer (Android) Urgent!
 24. Mobile Engi­neer (ios)
 25. Sys­tem Ana­lyst ( DBMS, MySQL, SQL skill required)
 26. Uni­path /​Win­ac­tor Pro­gram­mer (VBA, Python, JAVA)
 27. Cloud server Engi­neer Urgent!
 28. Server Engi­neer (365) Urgent!
 29. Unity 3 D Pro­gram­mer (C#)Urgent!
 30. CRM Sup­port (BI/​Oracle/​Orion) Urgent!
 31. Tech­ni­cal Sales /​Pre Sales (IT Solution/​Cisco)
 32. Pre-​Post Sales Support
 33. ERP Tech­ni­cal Sup­port (IFS, SAP B1)
 34. Tech­ni­cal Sales /​Pre Sales (IT Solution)
 35. Secu­rity Con­sul­tant /​Pre­sales (Secu­rity /​Infra Products)
 36. Tech­ni­cal Sup­port (MS server)
 37. Sys­tem Ana­lyst (C#, Java)
 38. Sys­tem Engi­neer (SI industry)
 39. Engi­neer Admin­is­tra­tor Sup­port ( VBA, CAD, Solid, Excel)
 40. Net­work Engi­neer (CCNA required and able to work as shift)
 41. Senior Server Engi­neer ( Strong Mysql /​C# )
 42. Appli­ca­tion Sup­port (Dynamix AX)
 43. Sys­tem Admin — Amata Chon­buri Urgent!
 44. AS400 Pro­gram­mer — Amata Chon­buri Urgent!

JOBS/​NON​-​IT (BKK Area)

 1. Cus­tomer Ser­vices and Rela­tion Man­ager ( 10 years+ expe­ri­ences in Call Cen­ter industry)
 2. Account Man­ager (Automa­tion Machine, Pro­duc­tion line )
 3. HR Man­ager (Thon­buri area)
 4. Accoun­tant Asst. Super­vi­sor (AR)
 5. Project Coor­di­na­tor ( Man­darin level5, TOEIC 800+)Urgent!
 6. Inter­preter– Trans­la­tor (Mandarin-​English)Urgent!
 7. Inter­preter– Trans­la­tor (JP-​English)Urgent!
 8. Sales Coor­di­na­tor (JP2, TOEIC 800 up, Have own car, Chon­buri area)Urgent!
 9. Sales Coor­di­na­tor (JP2, TOEIC 800 up, IT prod­ucts exp, BKK area)Urgent!
 10. Senior Accoun­tant (GL)Urgent!
 11. Sales Man­ager (Stream­ing Solu­tion /​IT Products)
 12. Senior Sale Exec­u­tive (TOEIC 700 up & JLPT 2 required)
 13. Assis­tant Account­ing Super­vi­sor (AR) Urgent!
 14. Sales Rep­re­sen­ta­tive (Elec­tron­ics Products)
 15. Sales Rep­re­sen­ta­tive (Soft­ware Products)
 16. Sales Rep­re­sen­ta­tive (Con­sum­able Products)
 17. Account Exec­u­tive (AE /​Adver­tis­ing /​Media)
 18. Jr. Accoun­tant (AP/​AR)
 19. พนักงานขาย (Con­sum­able prod­ucts, มีรถยนต์ พร้อมใบขับขี่ required!)

Inter­ested can­di­date please feel free to sub­mit your CV to us!

Apply now
สมัครงาน